serveis aigua

Una gestió eficient del cicle integral de l’aigua suposa per qualsevol empresa, edifici o instal·lació, un important estalvi en el consum d’aigua, el que implica indirectament un estalvi energètic, i directament un estalvi econòmic. El Departament de Enginyeria de l’Aigua de PGI ajuda als seus clients a gestionar millor aquest bé escàs mitjançant els següents serveis: 

  • Estudis de diagnòstic de consum: processos d’ús, consums, ràtios de consum i optimització.
  • Auditories d’estalvi d’aigua: balanç de l’ús de l’aigua, solucions d’estalvi i amortització d’aquestes.
  • Estudis de reutilització d’aigües d’estalvi per altres usos. Es proporcionen solucions per l’aprofitament d’aigües de rebuig, així com per l’amortització del sistema de tractament. 
  • Estudis de diagnòstic de problemes: estudis de contaminació, detecció del problema i posterior solució i propostes alternatives en el tractament d’aigua.
  • Projectes de depuració, potabilització i reutilització: Memòries executives, plànols i esquemes, pressupostos i seguiment d’obra.
  • Tràmits Administratius sobre el Cicle Integral de l’Aigua: tramitació per l’ús d’aigües subterrànies, sol·licitud d’abocament d’aigües residuals, legalització d’estacions potabilitzadores, justificació de sistemes de depuració.
  • Gestió d’analítiques i informes diagnòstics. Contractació d’analítiques específiques a laboratoris. Realització d’analítiques fisicoquímiques. Presa de mostres segons UNE 25667-2:1993, i realització d’informe diagnòstic dels resultats de l’analítica.